Vertrouwenscontactpersoon

Op dit moment is de vertrouwenscontactpersoon:

  • Charlotte Roodhorst

De VCP is een contactfunctionaris is binnen de vereniging die zich inzet voor het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag, en is laagdrempelig aanspreekbaar als er vragen en/of zorgen zijn en bij incidenten. De VCP hoort aan en verwijst door, de VCP als rol is niet verantwoordelijk voor de oplossing van een incident.

Taken

Preventie

  1. Profileren en aanspreekpunt binnen de vereniging.
  2. Bestuur adviseren t.a.v. sociale veiligheid beleid en mede uitvoeren.
  3. Kennis en kunde delen/communiceren.

De VCP zorgt ervoor dat de rol bij iedereen bekend is en draagt zorg voor bereikbaarheid en zichtbaarheid. De VCP werkt samen met de bestuurder sociale veiligheid aan doorgaande preventie op de vereniging door middel van bijeenkomsten, het thema op de agenda houden, kennis te delen en actief leden te informeren over de rol.

Signalen

  1. Eerste opvang en vertrouwelijk gesprek.
  2. Vervolg stappen bespreken met melder.
  3. Rapportage en verslaglegging aan bestuur.

De VCP is in staat een vertrouwelijk gesprek te voeren en heeft kennis van het sport tuchtrecht en de verwijzingsnetwerken binnen en buiten de sport. De VCP is in staat een inschatting te maken over urgentie, veiligheid en vervolg advies. In samenspraak met de betrokkenen of de potentiële melder stelt de VCP een (anoniem) verslag op voor het bestuur van de vereniging. De VCP informeert het bestuur proactief over zorgelijk signalen, en verzorgt jaarlijks een rapportage over signalen op hoofdlijnen ten behoeve van een sociaal veilige sport omgeving.